اسامی اعضای هفتمین شماره نشریه ندا:

مدير مسئول: محمد فلاح

سردبیر: علی اکبری بالاجورشری

دبیر تخصصی: سمیه ابوالقاسمی دهاقانی

مدیر داخلی: راضیه صدیقی

مدیر اجرایی: غزل مصطفوی

دبیر سرویس هم افزایی: علی اکبری بالاجورشری و سوگند جهاندار

دبیر سرویس خارج از گود: محمدرضا اسلامی فرد و مرتضی هوشمند

دبیر سرویس کارآفرینان جوان: رباب حزبیان

دبیر سرویس مقالات علمی صنایع غذایی: ریحانه مهدیان یزدی

دبیر سرویس مقالات علمی علوم دامی: سمیه ابوالقاسمی دهاقانی

ویراستار: آناهیتا سابقی‌فر