نتایج رتبه‌بندی مناطق اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور در سال ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰

🥇آقای علی اکبری، دبیر منطقه یک اتحادیه و دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه گیلان

🥈آقای اشکان قبادی، دبیر منطقه پنج اتحادیه و دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان

🥉خانم راضیه صدیقی، دبیر منطقه سه اتحادیه و دبیر انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه شهرکرد

🥉خانم نسترن قربانی، دبیر منطقه هفت اتحادیه و دبیر انجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی دانشگاه محقق اردبیلی

🔺جوایز برگزیدگان مناطق در پنجمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی به دبیران منتخب اهدا گردید.

📌اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران