محسن شاهرخی‌نژاد
 دکتری تخصصی صنایع غذایی
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران
سمیرا پیروزی بخشایش
دکتری تخصصی صنایع غذایی
دانشگاه تبریز
سیده بهاره میرپوریان  
 دکتری تخصصی صنایع غذایی
دانشگاه علوم و تحقیقات تهران