🔰ﭼﻬﺎﺭﻣﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ و ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬﻤﻴﻦ ﻛﻨﮕﺮﻩ ﻣﻠﻲ ﻋﻠﻮﻡ و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ اﻳﺮاﻥ

🔖آخرین مهلت ارسال مقالات
۲۵ اسفندماه ۱۴۰۱
🔖زمان اعلام نتایج داوری مقالات
۲۰ فروردین‌ماه ۱۴۰۲

🌐https://ifstc2023.conf.irost.ir
🆔️https://t.me/ifstc2023

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران