اولین جلسه هم اندیشی نشریات علوم دامی و صنایع غذایی