جوایز برگزیدگان مناطق در پنجمین مجمع عمومی اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی