جیره نویسی گاوهای شیری با استفاده از نرم افزار NASEM 2021 (جدید NRC)