افتخارات اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی

اتحادیه علوم دامی و صنایع غذایی ایران، اتحادیه برگزیده کشور در جشنواره حرکت دوم الی چهارم دیماه 1402

متن