با همکاری معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی کردستان