میزبانی انجمن علمی علوم و مهندسی صنایع غذایی کردستان