اساسنامه اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور تاسیس اسفند ماه 1394 توضیح: اساسنامه پیش رو برخی از مواد، بندها و تبصرهای مهم برای فعالیت اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی را فراهم آورده است و پیشنویس مناسبی برای اتحادیه های تأسیسی است. اتحادیه‌ها میتوانند به تناسب اهداف، وظایف و کارکردهایی که مورد اتفاق نظر اعضای مجمع شان است، اساسنامه را اصلاح و نهایی سازند.اساسنامه مصوب مجمع اتحادیه باید چارچوب این پیشنویس را رعایت کند. شورای مرکزی اتحادیه موظف است حداکثر یک ماه پس از انتخاب، اساسنامه نهایی اتحادیه را به اداره کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحویل دهد