اولين همايش بين المللى و دومين همايش ملى نشريه دامستيك

شروع پذيرش مقالات: ١٤٠٣/٠٤/٠١
پايان پذيرش مقالات: ١٤٠٣/٠٩/٣٠

سايت همايش:
https://domesticsj.ut.ac.ir/page_333.html

دستورالعمل نگارش مقالات:
https://domesticsj.ut.ac.ir/journal/authors.note

————————————
با ما همراه باشيد.

انجمن علمی دانشجویی گروه مهندسی علوم دامی دانشگاه تهران

Website: domesticsj.ut.ac.ir
Instagram: @AnimSSAUT
Telegram: @AnimSSAUT
EMail: animssaut@gmail.com
————————————
@AnimSSAUT