برگزاری دوره فرمولاسیون مواد غذایی به همت انجمن صنایع غذایی دانشگاه محقق اردبیلی با همکاری اتحادیه علوم دامی و صنایع غذایی ایران و انجمن های سراسر کشور

جزئیات برگزاری:

به صورت تئوری و عملی ( یادگیری ۴ مهارت پرکاربرد و جذاب در ۸ ساعت دوره آموزشی)