دوفصلنامه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور
پاییز و زمستان ۱۳۹۷