دوفصلنامه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور

سال چهارم / شماره ششم

پاییر و زمستان ۱۴۰۱

شماره مجوز: 8/81/49070

شاپای چاپی (issn):2783-1728

شاپای الکترونیکی:5146-2783

صاحــب امتیــاز: اتحادیــه انجمن هــای علمــی دانشــجویی علــوم دامــی و صنایــع غذایــی کشــور

مدیرمسئول: محمد فلاح
سردبیر: علی اکبری بالاجورشری
مشاور تحریریه: مهدی عبادی، علی اصغر خلیلی
دبیر تخصصی: سمیه ابوالقاسمی دهاقانی
مدیر اجرایی: راضیه صدیقی
مدیر داخلی: غزل مصطفوی
ویراستار ادبی: آناهیتا سابقی‌فر
طراحی جلد و صفحه‌آرایی: آناهیتا سابقی‌فر