دوفصلنامه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور

سال پنجم / شماره هشتم

پاییز و زمستان ۱۴۰2

شماره مجوز: ۸/۸۱/۴۹۰۷۰

شاپای چاپی (issn):2783-1728

شاپای الکترونیکی:۵۱۴۶-۲۷۸۳

صاحــب امتیــاز: اتحادیــه انجمن هــای علمــی دانشــجویی علــوم دامــی و صنایــع غذایــی کشــور

مدیرمسئول: نوشین باغی
سردبیر: علی اکبری بالاجورشری
شورای مشاوران: علی خلیلی، محمد فلاح، مهدی عبادی
مشاور علم: دکتر آرش جوانمرد
مدیر داخل  راضیه صدیقی
ویراستار ادبی: آناهیتا سابقی فر
طراحی جلد و صفحه‌آرایی: آناهیتا سابقی فر