دوفصلنامه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور
پائیز و زمستان ۱۴۰۰