سلسله جلسات دوره آموزشی
” پرورش گوسفند و بره‌زایی مبتنی بر دانش نوین” در ۱۶ و ۱۵ خرداد ۱۴۰۰ به میزبانی انجمن علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان و اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران برگزار گردید