کارگاه آموزش جیره نویسی دام (نشخوارکنندگان کوچک) با نرم افزار SRNS) Small ruminant nutrition system)

به میزبانی انجمن علمی دانشجویی علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا با همکاری اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۹ به مدت ۴ ساعت برگزار شد.