گزارش همایش ” پرورش بز شیری “

 این همایش به همت انجمن علمی مهندسی علوم دامی دانشگاه بوعلی سینا همدان و اتحادیه انجمن‌های علمی علوم دامی و صنایع غذایی کشور و با همکاری انجمن علوم دامی ایران با تدریس اساتید مطرح گروه علوم دامی دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شهید چمران اهواز و بوعلی سینا همدان به مدت ۸ ساعت برگزار گردید.

زمان برگزاری: ۴ آذر ماه ۱۴۰۰

بستر برگزاری: ادوب کانکت

اتحاديه انجمن‌های علمی علوم دامی و مهندسی صنایع غذایی ایران