دومین جشنواره حرکت اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور

همراه با معرفی مناطق برتر اتحادیه

مهلت ارسال گزارش: ۲۰ فروردین ۱۴۰۰

 

اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی ایران