دوفصلنامه اتحادیه انجمن‌های علمی دانشجویی علوم دامی و صنایع غذایی کشور

سال پنجم / شماره هفتم

بهار و تابستان ۱۴۰2

شماره مجوز: ۸/۸۱/۴۹۰۷۰

شاپای چاپی (issn):2783-1728

شاپای الکترونیکی:۵۱۴۶-۲۷۸۳

صاحــب امتیــاز: اتحادیــه انجمن هــای علمــی دانشــجویی علــوم دامــی و صنایــع غذایــی کشــور

مدیرمسئول: محمد فلاح
سردبیر: علی اکبری بالاجورشری
مشاور تحریریه: مهدی عبادی، علی اصغر خلیلی
دبیر تخصصی: سمیه ابوالقاسمی دهاقانی
مدیر اجرایی: راضیه صدیقی
ویراستار ادبی: معصومه قیامتیون
طراحی جلد و صفحه‌آرایی: جلال انصاری